Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 juni 2010

Samen Anders – uit de Raadsvergadering van 20 april 2010

Toelichting door Jolanda Kuipers op de Coalitie vorming en het Coalitie Akkoord Samen Anders
“Voorzitter, raadsleden, wethouders, luisteraars,
Vanavond is voor D66 een historische avond. Voor het eerst in de geschiedenis neemt D66
deel in directe bestuurdersverantwoordelijkheid.
De weg naar het nemen van de bestuurdersverantwoordelijkheid was grillig en lang. Meteen na ons overweldigende verkiezingsuitslag realiseerden wij ons, dat het mandaat van de kiezer opgevolgd moest worden. Maar hoe doe je dat? Ongeschreven traditionele regels schrijven voor, dat het initiatief bij de grootste partij ligt. Dan maken 66 stemmen echt het verschil. Na twee oriënterende gesprekken is door het CDA aangegeven dat zij mogelijkheden zagen voor een coalitie met D66 en de VVD. Kijkend naar de verkiezingsprogramma’s – en deze zijn uitvergroot in de verkiezingsstrijd – moesten er bruggen geslagen worden. Want geen van de twee partijen was bereid het gehele D66-programma uit te voeren. Net zo goed wilden wij niet het hele programma in de
steigers zetten. D66 heeft de afgelopen jaren prioriteit gelegd bij een goed verantwoord financieel, economisch en sociaal beleid. Dat een D66-er deze belangrijke portefeuilles heeft gekregen, stemt ons tevreden. Het is een zeer zware taak die op ons ligt te wachten, maar we nemen onze verantwoordelijkheid. In totaal ruim € 8 miljoen voorgoed bezuinigingen is een taak waar niemand – ik herhaal niemand – in deze raadsperiode zich aan kan onttrekken. Er ligt nu al een gapend gat, oplopend tot ruim € 4 miljoen aan het eind van deze raadsperiode. Dit gat moet gedempt worden. Oorzaken? Minder geld vanuit de Den Haag én de vele onomkeerbare democratische – in onze ogen minder goede – keuzes die in het verleden zijn gemaakt door het oude college en diens raadsleden. Helaas zijn deze, zoals de aanbouw van het gemeentehuis, niet te herroepen. Het is nu een basisgegeven, waaruit we verder moeten werken. Daarnaast is er ook een bezuinigingstaakstelling van ruim € 4 miljoen – wederom uit Den Haag – die ons allen boven het hoofd hangt. Deze oude en nieuwe financiële feiten vragen nu ook om ingrijpende verregaande keuzes, omdat we anders afstevenen op een bankroet Berkelland.
Vanuit onze D66-visie – vertrouw op de eigen kracht van mensen en streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving – hebben wij zeer ingrijpende pijnlijke besluiten moeten nemen. Ruim € 8 miljoen bezuinigen op € 25 miljoen betekent gewoonweg 33% wegsnijden, een 1/3 deel. Het is onmogelijk om dan maar wat hier en daar weg te halen.
Onze keuzes:

 • Onze keuzes zijn voortgekomen uit de visie wat de gemeente wel of niet zou moeten doen en door een gezond financieel verstand.
 • In onze eigen tegenbegrotingen hebben wij altijd gepleit voor bezuinigingen op de eigen organisatie. We hebben in onze eigen organisatie onorthodox en dwars door bestaande situaties nieuwe – zoals u wenst door andere of nieuwe situaties heen – voor toekomstbestendige maatregelingen gekozen.
 • Dit kan door opnieuw afspraken te maken, over wat de gemeente wel of niet moet doen. Door hierin te kiezen, vallen er taken af en daarbij ook de personele bezetting die deze taken uitvoert.
 • Daarnaast heeft de directie de opdracht gekregen om – in deze nieuwe ontstane situatie – nog een bezuinigingsronde te doen. Wij gaan er van uit dat dit op een besparing van ongeveer € 2,3 miljoen komt (= ruim 25% van het totale bezuinigingsbedrag).
 • Wij hebben gekozen voor een andere rol, een andere verhouding, een andere visie van de gemeente naar haar bevolking. Wij doen een groot appél op de zelfverantwoordelijkheid van de inwoners. Daar waar inwoners niet zelf zaken kunnen regelen – hierbij moet u denken aan veiligheid, zorg, riolering, wegen en afval – is de gemeente eindverantwoordelijk en blijft dat ook. Maar iedereen in Berkelland heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Volwassenen maken hierin hun eigen keuzes. Of het nu gaat om zelf initiatieven te nemen of beslissen waar men wel of niet hun geld aan wil besteden.
 • Jonge inwoners kunnen die keuzes niet zelf maken. Wij willen de nadruk leggen op de jeugd van Berkelland. In onze visie moeten de voorzieningen die aanwezig zijn voor alle jeugd beschikbaar zijn, in plaats van voor een deel ervan. En vanuit dat aanbod kan de jeugd en kunnen hun opvoeders zelf weer een eigen individuele keuze maken. Het aanbieden van de basis vinden wij een taak van de gemeente; een verdergaande verdieping van het aanbod niet.
 • Door de woonlasten laag te houden heeft men ook meer mogelijkheden om met het geld zelf andere individuele keuzes te maken.
 • Vele inwoners en organisaties krijgen te maken met forse bezuinigingen. Maatschappelijk gezien hakt bijvoorbeeld een zeer grote korting op de muziekschool, de bibliotheek en sociaal cultureel werk er behoorlijk in. Maar laat D66 de jonge inwoners en senioren dan ook daadwerkelijk het kind van de rekening zijn? Nee, nee en nog eens nee. Want het kán en moet anders geregeld gaan worden. 

Wij willen u twee belangrijke denklijnen van onze visie niet onthouden:

 • U denkt wellicht: kunnen de kinderen dan nu geen muziekles meer ontvangen? Ons antwoord is, dat via het basismuziekonderwijs al vele kinderen les op school krijgen. Door een andere wijze van organiseren, kan dit zelfs uitbreid worden. In plaats van dit aan een individueel kind aan te bieden, biedt een muziekleraar dit aan een klas vol met kinderen aan. Indien een kind daarnaast verder muzikaal ontwikkeld wil worden, is dit een keuze van het kind en zijn opvoeders, om dit wel of niet te doen, maar dat is dan is een individuele keuze.
 • U denkt wellicht: kunnen de kinderen dan niet meer naar de bibliotheek? Wij geven aan, dat de bibliotheek door een andere vorm van organiseren en door samen met andere organisaties de voordeuren te delen haar bestaansrecht in elke kern kan behouden. Wellicht dat de bieb samen andere organisaties een gezamenlijke ruimte kan delen, waar men elkaar kan blijven ontmoeten. Tevens zal kritisch gekeken moeten worden naar de kosten van het overkoepelende regionale apparaat.

Hoe herkenbaar is D66 in dit coalitieakkoord? Wij zullen enkele belangrijke D66-punten al vanavond voor u er uit lichten.

 • Wij willen u graag in herinnering roepen, dat D66 de afgelopen jaren fors heeft ingezet op een betrouwbaar financieel beleid. Dus de afspraak is gemaakt geen lastenverhoging en geen kapitaalsvernietiging meer.
 • We hebben ingezet op het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Dus er zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening, de kosten naar beneden door minder personeel, minder organisatiekosten, meer samenwerking en meer creativiteit. 
 • Wij hechten er veel belang aan, dat er geïnvesteerd wordt in een goede afwikkeling van het verkeer van de N18. Dus is er afgesproken, dat de komende periode geld voor investeringen beschikbaar is.
 • Deze gelden zijn er ook voor de sport. Door te investeren in privatisering van sportaccommodaties, kan de gemeente besparen op beheer en onderhoud en liggen er enorme kansen om de krachten die het verenigingsleven in zich heeft, te bundelen en te benutten.
 • Wij willen een eenvoudiger en eenduidiger welstandsbeleid. Dus er is afgesproken, dat het welstandbeleid eenvoudiger en eenduidiger zal zijn.
 • Tenslotte, wij kunnen ons geen Berkelland voorstellen, waar niet in elke kern een zwembad zou zijn. Er blijft in elke kern een zwembad. Een zwembad, waarin naast zwemonderwijs ook onze inwoners en toeristen kunnen blijven zwemmen.

U hoort het al, het zijn slechts enkele afspraken voorkomend uit een visie, die we graag met de raad, maar ook zeer zeker met alle organisaties die het aangaat, willen bespreken. Tenslotte, wij roepen dan ook een ieder, die een gezond realistisch alternatief heeft – waarbij geen pijnlijke maatregelen getroffen hoeven te worden – op om zich bij ons te melden. In de raadsvergadering van 25 mei a.s. willen wij graag onze en uw plannen bespreken.”