Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 februari 2015

Schriftelijke vragen ouderbijdrage jeugd GGZ

D66 Berkelland heeft op dinsdag 9 februari schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester van wethouders inzake de ouderbijdrage jeugd GGZ. Onderstaand kunt u de schriftelijke vragen lezen die D66 Berkelland gesteld heeft.

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAAG
Indiener: Jacqueline Bussink, D66
Datum indiening vraag: 9 februari 2015
Onderwerp: ouderbijdrage Jeugd-GGZ
Datum verzending antwoord:
Formulering:

Vanaf 1 januari jl. moeten ouders een bedrag betalen voor een behandeling van hun kind in de geestelijke gezondheidszorg. De gemeente legt deze bijdrage op. De gedachte erachter is dat ouders die kosten ook hebben als hun kind thuis is.Verschillende organisaties zoals GGZ Nederland en diverse ouderplatforms hebben bezwaar ingediend tegen deze verplichte eigen bijdrage. Zij noemen de regeling discriminerend, omdat voor lichamelijke aandoeningen geen eigen bijdrage wordt geheven. Bovendien maken ouders niet per sé minder kosten omdat hun kind is opgenomen (zoals reiskosten van en naar de instelling) en valt de eigen bijdrage in sommige gevallen onredelijk hoog uit (oplopend tot 1600 Euro per jaar). Een neveneffect van deze maatregel is dat ouders minder snel hulp zoeken voor hun kind.
De ouderbijdrage is omstreden. Diverse partijen, waaronder D66, zijn van mening dat deze moet worden afgeschaft. Inmiddels heeft staatssecretaris van Rijn de Kamer toegezegd dat er een onderzoek komt of mensen inderdaad van hulp afzien door deze maatregel.Een aantal gemeenten heeft de inning opgeschort zolang het onderzoek loopt. De staatssecretaris heeft aangegeven (voorlopig) geen actie te ondernemen tegen deze gemeenten. D66 is van mening dat, lopende het onderzoek, ook Berkelland deze inning moet opschorten.

Vraag: Hoeveel ouders in Berkelland moeten nu onder de nieuwe regelgeving de eigen bijdrage gaan betalen? Weet u hoeveel gezinnen in de financiële problemen komen of bijvoorbeeld zorg gaan mijden?

Vraag: Wat vindt u ervan dat de eerste signalen erop wijzen dat de ouderbijdrage een drempel op kan werpen om hulp te vragen, voor de meestal al kwetsbare gezinnen?

Vraag: Op welke wijze kunnen ouders bij de gemeente aan de bel trekken wanneer zij in problemen komen door de eigen bijdrage?

Vraag: Bent u bereid om in navolging van andere gemeenten het innen van de ouderbijdrage te staken, in ieder geval tot het onderzoek van staatssecretaris van Rijn is afgerond?

Vraag: Bent u bereid om, nu de staatssecretaris heeft aangegeven de signalen van zogmijding serieus te willen nemen, periodiek een “stand van zaken m.b.t. zorgmijding vanwege de ouderbijdrage in de jeugd-ggz” in de aan de raad toegezegde monitor op te nemen?