Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 november 2015

Begroting 2016 – de visie van D66 Berkelland uitgesproken tijdens de Begrotingsraad

Leden van de raad,

Vandaag zijn we bijeen om de begroting voor het jaar 2016 met elkaar te bespreken. Zowel wat betreft financiële kaders maar ook over de wijze waarop de gemeenteraad van Berkelland – samen met het College- inhoud geeft aan haar wettelijke  opgedragen en overgedragen taken en de Berkellandse politieke wensen.

Vanaf het begin van deze coalitieperiode weten we dat we deze periode een structureel tekort moeten dichten van 6 miljoen euro. Hiervan is  4,8 miljoen  euro in maatregelen weggezet en zal ruim een miljoen door economische groei en daaraan gekoppelde hogere gemeentelijke uitkering uit het gemeentefonds moeten komen. Dit lijkt allemaal gerealiseerd te gaan worden. Zo hoeft er vandaag geen extra  financiële maatregelen genomen te worden om de begroting voor het jaar 2016 sluitend te krijgen. En wederom geen extra verhoging van de OZB, ditmaal nu zelfs zonder inflatiepercentage!

Regeren is vooruitzien. En als we een blik werpen naar 2017, 2018 en 2019 worden de fractieleden van D66 somberder. In de meerjarenbegroting  loopt het tekort op naar 3 miljoen Euro in 2019, terwijl we eigenlijk zouden verwachten richting sluitend een meerjarenperspectief te gaan. Dit komt omdat de transitie m.b.t. de participatiewet reeds in de begroting is opgenomen en dan moeten er nog twee andere transities volgen zodra deze meer inzichtelijk zijn. Kortom het succes van een sluitend meerjarenperspectief zal afhankelijk zijn van het feit of we de transities budgetneutaal kunnen uitvoeren.  En dat wordt de uitdaging.

Kijkend hoe e.e.a. op de WMO-gebied verlopen is zijn we daar nog niet heel optimistisch over. We stellen goede zorg voorop en moeten we van daaruit nieuwe oplossingen vinden.  Vanuit de gedeelde gedachte dat we de transities Jeugdzorg, WMO en de Participatiewet budget-neuraal willen uitvoeren weten we allemaal dat er aan de haalbaarheid van deze gedachte er grote risico’s kleven. Centrale vraag is: hoe wij op de ingeslagen transitieweg naast een inhoudelijke taak dit ook budgetneutraal kunnen uitvoeren.

D66 vindt dat de Jeugdzorg ten alle tijden toegankelijk moet zijn. Gemeenten moeten maatwerk leveren tegen een lager budget.

Dit mag niet ten koste gaan van het kind. Keuzevrijheid is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Het kan niet zo zijn dat er zo krap wordt ingekocht dat er zorgverleners zijn die geen nieuwe kinderen meer aan kunnen nemen omdat het geld op is, zoals we gezien hebben bij GGZ instelling Bosman waarover wij schriftelijke vragen hebben gesteld. Zeker bij intensieve trajecten is het belangrijk dat er een klik is met de hulpverlener.

D66 is geen voorstander van het maken van afspraken met een beperkt aantal grote aanbieders waarbij kleine aanbieders worden uitgesloten, zoals bij de zorgboerderijen eerder is gebeurd. Als enkele grote zorgaanbieders de regie hebben dan bepalen zij met welke onderaannemers er wordt gewerkt.

Zo maken we ons erg afhankelijk van grote aanbieders en zal er weinig ruimte zijn voor innovatie in de zorg.

Zorg moet toegankelijk zijn en blijven.

Helaas zien we dat de GGZ ouderbijdrage een drempel opwerpt bij ouders om hulp voor hun kind in te schakelen. Ook hierover hebben wij eerder schriftelijke vragen gesteld. Ondanks het feit dat er inmiddels een kritisch rapport is verschenen waaruit blijkt dat ouders zorg mijden ivm met deze bijdrage is het kabinet nog steeds niet bereid om deze inning achterwege te laten. D66 wil deze drempel wegnemen en zal daarom een motie indienen.

De Participatiewet. “Niemand aan de kant, iedereen doet mee” is het motto waarin we niemand aan de kant willen laten staan. Voor deze personen die vanaf dit jaar onder de Participatiewet vallen moet ook daadwerkelijk invulling gegeven worden. Het is lastig om de instroom van uitkeringsgerechtigden te sturen.  Faillissementen kunnen we niet voorkomen en daarmee het verlies van arbeidsplaatsen.

Voor de lokale ondernemer moet de gemeente een meedenkende partner zijn. En jaarlijks zie ik dit ook bevestigd op de Berkellandse dag van de Ondernemer” georganiseerd door het Berkelland Platform BV.D66 vraagt ook van diezelfde lokale ondernemer om niet alleen mee te denken maar ook daadkrachtig invulling te geven aan de landelijke afspraken over het aanbieden van arbeidsplaatsen aan mensen met een arbeidsbeperking.

De Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO.  Hoewel dit onderwerp volgende week uitgebreid aan bod komt wil ik dit belangrijke onderwerp niet onbenoemd laten.

Ik zal er kort op ingaan.

D66 vindt dat als blijkt dat de ingeslagen weg niet de juiste weg is er dan een andere weg ingeslapen moet worden. Zeer binnenkort is dat het moment om dat te doen. Niet dat daarmee onze gezamenlijke moeizame – van  zowel coalitiepartijen en niet-coalitiepartijen raadsbrede zoektocht dan daar eindigt.  D66 heeft – onder aanvoering van mw. Bussink- altijd kritisch in dit het proces gestaan.

D66 zal dit punt vanuit haar verantwoordelijkheid volgende week nader bespreken.

Ik pleit er vandaag voor om nu vooruit te kijken. Laten we met elkaar zorgen dat het goed komt.

Dat we rust krijgen, dat mensen weten waar ze aan toe zijn en de juiste zorg krijgen. Maar laten we onze ogen niet sluiten voor de enorme bezuinigingstaak die nog steeds voor ons ligt. Dit is en blijft een uitdaging omdat het kabinet vindt dat mensen wel langer thuis moeten blijven wonen en tegelijkertijd de staatssecretaris  ons geen handreiking doet hoe we met minder budget meer moeten realiseren.

Dan is er nog het dossier bestemmingsplan buitengebied.  De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat het bestemmingsplan buitengebied niet een 1-op 1-herhaling wordt van de vorige.

Jurisprudentie vormt zich nog steeds en de uitgangspunten worden duidelijk anders dan bij de vorige bestemmingsplan. Dit keer zal de Natuurwet uitgangspunt zijn. Dit zal voor alle betrokkenen merkbaar zijn. Daarnaast zal onze inzet zijn dat aan de positie van de particulier in het buitengebied meer recht gedaan wordt.

De demografische ontwikkeling in relatie tot de woningmarkt roept bij onze fraktie vragen op.

Wij zien de partijen groenlicht geven voor de starterswoningen in kleine kernen en  horen signalen dat er ontwikkelingen zijn t.a.v. woningsplitsingen. Wij willen veel frequenter geïnformeerd worden over de leegstandcijfers op kernniveau, meer dan de huidige wijze van monitoring.  De huidige beperkte bouwmogelijkheden kunnen we nu nog rechtvaardigen, maar niet meer als er ondertussen op onderdelen bijstellingen plaatsvinden die niet te rechtvaardigen zijn op basis van de huidige situatie op de markt. Als dit onderwerp op deze wijze politiek wordt bedreven dan is voor D66 het einde van de huidige bouwstop voorbij!

Tenslotte voorzitter,

De “ Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur-gedachte ” –gaat uit dat inwoners en organisaties door zelfsturing en zelfredzaamheid bouwen aan een levende gemeenschap waaraan iedereen naar vermogen een bijdrage levert.

Dit vraagt om grote concrete inspanning van inwoners, verenigingen  en organisatie.

En daar gelooft D66 in, in de eigen kracht van de mens.

En soms is het resultaat van die inspanningen dan niet voldoende en is er extra ondersteuning nodig om mensen mee te laten doen in de samenleving.

D66 vind dat de gemeente , ook in haar terugtredende rol , met een open houding en kritische blik ook in 2016 deze situaties samen met de inwoners op deze wijze moet blijven managen.