Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 november 2017

Beschouwing op de Berkellandse begroting van 2018

De regeerperiode van deze coalitie en deze  raad zit er bijna op.

De hoogste tijd om de eindrekening op te maken.  En niet alleen een financiële rekening maar ook op de doelen die  vier jaar geleden gesteld zijn. Hebben we de leefbaarheid van de kernen bewaard, rekening houden met een afname en veranderende wensen van onze inwoners? Zijn de nieuwe taken op het gebied van het Sociale Domein goed opgepakt? En wat is het effect van de bezuinigingsmaatregelen?

Deze vragen kunnen niet simpelweg met alleen “ ja”  beantwoord worden. Inwoners waarderen de gemeente met het cijfer 6.5 als het gaat over samenwerking.  En dat is natuurlijk voldoende , maar D66 vindt dat de lat hoog moet liggen.  Het mag en moet eigenlijk altijd beter. Gewoon omdat het kan. Ondernemers waarderen Berkelland met een tweede plek in Gelderland als MKB -vriendelijkste gemeente. En in heel Nederland zijn we beland in de top zeven, ook een hele grote prestatie.

En daar mogen we met zijn allen hier heel trots op zijn!

Vier jaar geleden zagen we een structureel tekort op ons afkomen van zo’n 6 miljoen.  Vandaag zien we in de Begroting 2018 dat er geen tekort  is en ook geen overschot. Precies wat de raad wil.

We hebben nu dus een financieel mooi begrotingsopzet voor 2018. En daarbij zijn ook de wensen van de raad van de afgelopen jaren in verwerkt en de recente wensen van de raad vanuit de voorjaarnota.

Op dit moment  is er ook een sluitende meerjarenbegroting van  € 100.000 jaarlijks. De lasten voor onze inwoners zijn daarbij de afgelopen negen jaren gedaald of slechts met het inflatiepercentage gestegen.

D66 staat altijd voor een verantwoorde financiële wijze van besturen. Het evenwicht vinden tussen rentmeesterschap en potverteren is niet nodig: wel een moderne kijk op de gemeentelijke kas en vindingrijkheid.  D66 vindt dat  deze balans is gevonden Zonder dat was er vandaag nu niet dit financieel resultaat. Er zijn echter nog genoeg uitdagingen voor 2018 en verder.

Tijdens de voorjaarsnota hebben we voor drie van deze uitdagingen moties ingediend. Personeelsbeleid, Geurbeleid en Woningmarktbeleid. Wat betreft de eerste twee moties zien wij dat er inmiddels stappen zijn gezet. Bij  woningmarktbeleid zien we dit nog niet. Het is nog geen 1 januari, maar we hopen dat er al wel vorderingen te melden zijn. Tempo is hier wel geboden!

Want als afgelopen week 250 belangstellenden zich in Eibergen melden voor 20 appartementen en 12 woningen is er iets aan de hand. We zien een verschil tussen de theorie op papier en de alledaagse werkelijkheid. Wij vinden dat deze belangstellenden de kans moeten krijgen om in Eibergen te blijven wonen of zich van buitenaf te kunnen vestigen. We zien ze liever aan de Berkel in Eibergen dan aan de Berkel in Lochem!

De vergrijzing is een feit. Het College doceert ons dit al jaren.

Maar hoe actief is het College zelf in? Dit valt ons echter tegen.

Wat te denken van het project Woongemak. Dit project is er om bewoners meer bewust te maken van de mogelijkheden om hun woning geschikter te maken voor de toekomst. Het zou topprioriteit moeten zijn. In de begroting 2015 staat het project er nog letterlijk in. In de begroting 2016 en 2017, het doel nog wel, maar de projectnaam “Woongemak” is verdwenen. Maar wel zien we in de Begroting 2018 wel een nieuwe titel “Lang zal ze wonen”. Met daarbij ook nieuwe  hand uitgestoken om weer opnieuw geld op te halen.

Voorzitter wij denken dat het geld in de begroting 2018 hard nodig is voor dit onderwerp en daarom gaan we geen motie ingediend om het geld te blokkeren. Maar het college moet aan de Raad op korte termijn een evaluatie sturen van het project Woongemak.

Wij kunnen nergens een evaluatie, actie of enig resultaat  van het project “ Woongemak” vinden. Daar kunnen we met “Lang zal ze wonen” dan mooi lering uit trekken.

Het buitengebied moet vitaal blijven: Het sloopfonds draagt hierin bij. Maar ook met elkaar een scherpe discussie voeren wat we vinden wat wel en niet kan in het buitengebied. Het buitengebied behoort niet alleen tot de agrarische ondernemingen maar ook aan hen die er fijn willen werken, wonen en recreëren. De meerderheid van de raad met  daarbij de uitdrukkelijke steun van PvdA en GL vinden dit gelukkig ook.

Goed dat in de huidige begroting geld is vrijgemaakt voor nieuw beleid. Bijvoorbeeld voor de voorbereidingen van de Omgevingswet. In deze wet worden 26 bestaande wetten opgenomen en het 120 aantal Algemene Maatregelen van Bestuur teruggebracht naar 26.

Maar vooral moeten wij  samen met onze  inwoners en ondernemers in Berkelland verder  voorbereid worden in de “omslag in denken” : in plaats van een reactieve toetsing naar een proactieve samenwerking. Er is meer invloed voor inwoners en ondernemers. Zaken staan niet meer op zichzelf, alles moet met de uiteindelijke besluit meegenomen worden. En dat op heldere en duidelijke manier die voor iedereen te volgen is.

Goed dat via de nog te maken dorpsvisie/-plan voor een van de kleine kernen op deze manier  gewerkt gaat worden.

Want daar gaat het tenslotte om: onze inwoners.

Tenslotte voorzitter,

Een vooruitblik op de toekomstige raadsperiode :

Berkelland heeft een open visie op de Veranderende Samenleving.

De afgelopen 10-tallen jaren is in Nederland -dus ook na de herindeling in Berkelland-  de verhouding tussen inwoners en de gemeente nogal drastisch veranderd. Inwoners verwachten van de gemeente dezelfde dienstverlening als van de beste bedrijven en gedragen zich vanzelfsprekend als consumenten.  Inwoners verwachten maatwerk en geen eenheidsworst.

Het is aan ons – bestuurders- scherp te blijven dat we ingezette transitie van “ wij bepalen wat goed voor u is”  tot “ we zijn gelijkwaardige samenwerkende partners –  nog sneller, steviger en structureler blijven inzetten.

Dat betekent voor het gemeentebestuur dat onze invloed steeds meer gefragmenteerd wordt. Kunnen en willen loslaten en vertrouwen op deze samenwerking waaruit een oplossing komt is dan een basisgedachte. Actief experimenteren en van beide kanten leren en ervaren staat hierbij centraal. Continu leren en dit blijven herhalen vervangt  het klassiek beleid maken .

Terugkijkend is het proces van de herinrichting van het winkelgebied in Eibergen hier al een goed voorbeeld van.

En u begrijpt met onze visie op het toekomstig besturen waarom we juist inzoomen op de lokale samenwerking in plaats een opschaling naar een groot Achterhoeks Parlement.

Voorts vragen wij u aandacht voor de motie “ onafhankelijke mantelzorgondersteuner”  die raadsbrede ondersteuning heeft.

Ik dank u voor uw aandacht,

Jolanda Kuipers, Fractievoorzitter D66 Berkelland