Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 mei 2018

Beschouwing D66 op coalitieakkoord Samen investeren in Berkelland

Reactie van Fractievoorzitter Han Boer op het coalitieakkoord van CDA-VVD-GB tijdens de raadsvergadering van 15 mei:

“Voorzitter de wijze waarop deze coalitie tot stand is gekomen is er één die op z’n zachtst gezegd niet de schoonheidsprijs verdient. Er is daar de afgelopen weken het nodige over gezegd en geschreven. Naar de inhoud toe is de titel ons uit het hart gegrepen. Ook wij willen verder gaan met samen investeren in onze mooie gemeente Berkelland, zonder er echter een braspartij van te maken of te beginnen met potverteren en daar ziet het nu wel naar uit.

De terreinen waarop het akkoord wil investeren kunnen wij ons deels wel in vinden. Alhoewel er ook belangrijke terreinen niet genoemd worden. Denk hierbij o.a. aan de miljoenen investeringen die nodig zijn op het gebied van de binnensport en waar we in Ruurlo met een werkgroep al vergevorderd zijn met de plannen. Deze lijn wordt toch wel doorgezet? Denk aan de miljoenen aan zorgkosten die extra nodig zijn en die door wethouder Van Haaren één dag voor de verkiezingen pas gemeld zijn. Voor veel investeringen en plannen zal onze steun echter met name afhankelijk zijn van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de investeringen en plannen en de beargumentatie van de hoogte van het bedrag. Niet zozeer het onderwerp als zodanig.

Ik zal dit duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld:

Woningsplitsing om grote en mogelijk monumentale panden te behouden, prima. Maar ook alle kleine woningen splitsen op papier, vervolgens slopen en er twee nieuwe neerzetten met als gevolg dat dit ten koste gaat van de woningbouw mogelijkheden in de kernen, zeker niet wat D66 betreft.

De uitwerking ontbreekt echter bij elk punt. Ook ontbreekt de richting en visie waar men met de genoemde onderwerpen over 4 jaar of verder wil staan als Berkelland.

Veel investeringen betreft overigens oude wijn in nieuwe zakken. Er bestaat natuurlijk gewoon een herstructureringsreserve waarbinnen investeringen in bijvoorbeeld winkelcentra en de sloop van woningen al mogelijk is. Als het saldo daalt wordt dit weer aangevuld door rekeningoverschotten. Of mogelijk door de raad zelf. Nieuw geld is nu dus helemaal niet nodig. En zeker niet in deze mate, als men zich net zo succesvol inspant als de afgelopen perioden om ook cofinanciering binnen te halen.

Niet het geld is of was de laatste jaren het probleem, maar de bestuurlijke ambitie of wil om aan plannen mee te werken. Mooi voorbeeld in dit kader is de brief van het Platform BV Berkelland over het miljoen uit het vorige coalitieakkoord voor het centrum van Borculo, waar projectwethouder Van Haaren geen cent van heeft uitgegeven.
Hetzelfde geldt voor het weigeren van bestuurlijke medewerking voor goede bouwplannen en verpauperde locaties zoals garage Hartgerink in Eibergen. Door wethouder Hoijtink. Vaak is er geen vraag voor een sloopbijdrage, maar een vraag om nieuw te mogen bouwen. Niet geld is bepalend maar bestuurlijke ambitie.  Het zal moeten blijken of er een ommezwaai zichtbaar is in bestuurlijke ambitie en bestuurlijke wil, want het zijn deels dezelfde personen en partijen.

Financieel maakt D66 zich wel grote zorgen. D66 is ook voor lage lasten, maar dan wel door deze lagere lasten structureel in de begroting te verwerken. De door de VVD binnengehaalde en bejubelde lastenverlichting wordt betaald van het spaarbankboekje. Dit betekent dat over 4 jaar de lasten weer stijgen naar het huidige niveau. Een tijdelijke lastenverlichting dus. Een nieuwe coalitie zit over 4 jaar met de gebakken peren en ziet de lasten bij aanvang van de volgende periode weer stijgen. Volgens de provinciale financiële regels mag dit overigens helemaal niet. Een uitgave die over meer dan drie jaren gaat moet structureel in de begroting worden verwerkt en niet uit de reserves. We lezen ook nergens iets over behoud van een sluitend meerjarenperspectief wat we met goed beleid tot stand hebben weten te brengen. Als de VVD van mening is dat de reserve positie te hoog is en het geld daarom terug moet zien wij graag een onderbouwing van hoe men tot 4,5 miljoen komt en dan kan het geld ook in één keer aan de belastingbetaler worden teruggeven. Waarom dan in 4 jaar? Overigens wordt er ook nu al bij teveel betaalde OZB dit door het afgesproken verdeelmodel teruggegeven aan de belasting betaler. De VVD worstelt duidellijk met dit onderwerp. Wethouder Boxem struikelde destijds over een verhoging van 20% , de keer daarop beloofde de VVD een verlaging van 25% waarvan ze nul realiseerden en nu moet het dan natuurlijk echt gebeuren, maar weer gaat het jammerlijk fout.

Uitbreiding van formatie is gezien de niet concrete ambities niet nodig. Herschikking van formatie zou wel een goede zaak zijn.  Dan kan ook zonder extra kosten door de burgemeester een meer inhoudelijke portefeuille te geven en GB niet alleen een pretpakket. Een wens die we ook vaak bij de VVD hoorden maar niet terug zien. Had de burgemeester portefeuillehouder financiën gemaakt daar heeft hij uit zijn vroegere werkkring genoeg ervaring mee. Nu krijgen we een VVD wethouder zonder ervaring op dit terrein, die bij de laatste begrotingsvergadering nog een amendement indiende om een niet bestaande inflatiecorrectie af te schaffen. Een gemiste kans.

We lezen ook dat de nieuwe structuur van de regio Achterhoek een goede is. Een vreemde ommezwaai als we terugdenken aan de brief die de raad hierover aan de regio heeft gezonden en de weinige vervolgstappen die de regio heeft gezet op dit punt. In de wandelgangen horen we over de bestuurlijke ambities van wethouder Van Haaren bij de regio, klopt dit en is de koerswijziging van Berkelland het wisselgeld dat we moeten betalen voor de persoonlijke ambities van een bestuurder? Graag duidelijkheid op dit punt.

Voorzitter de tijd is tekort voor dit moment om dieper op het programma in te gaan, maar het moge duidelijk zijn dat we op onderwerpen als geurbeleid t.z.t. dieper in zullen gaan. Ook zullen we regelmatig een intiatiefvoorstel indienen en zien wat de bereidheid van de coalitie daadwerkelijk is om de oppostie een rol te geven. Binnenkort komt de eerste van D66 m.b.t. de ontsluiting van industrieterrein de Russchemors.”