Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 september 2018

Verslag infoavond ‘Ontsluiting Russchemors’

Verslag infoavond 6 september

Op 6 september 2018 is er een infoavond gehouden bij Grand Café de Hofmaat over het initiatiefvoorstel van D66 voor de ontsluiting van de Russchemors. Op de avond georganiseerd door de GRN, OVN en D66 kwamen circa 125 bezoekers. Het betrof buurtbewoners, ondernemers, raadsleden van politieke partijen en overige belangstellenden. Hierbij treft u een verslag van de die avond gemaakte opmerkingen, gestelde vragen en gegeven antwoorden.

De antwoorden zijn deels op de avond zelf gegeven, deels later aangevuld. Aangegeven is dit verslag op de sites van de drie organiserende partijen te publiceren zodat insprekers en anderen kennis kunnen nemen van de antwoorden. Tevens wordt het verslag bij het initiatiefvoorstel gevoegd zodat het onderdeel kan zijn van de te nemen besluitvorming. Er zijn tijdens de avond ook opmerkingen gemaakt over zaken die mogelijk wel een verband hebben met het initiatiefvoorstel, maar niet van invloed zijn op de te maken keuze. (zoals gevolgen voor gemeente van krimp bevolking, meer industrie moet leiden tot meer woningbouw) Deze zijn hier verder niet opgenomen.

Belang alternatieve ontsluiting voor de Wheemergaarden

Spreker geeft aan dat hij veel hoort over belang aanwonenden, nieuwe terrein de Russchemors en verdere toekomstige ontwikkelingen. Hij wil echter benadrukken dat een nieuwe ontsluiting ook voor het voortbestaan van het bestaande terrein de Wheemergaarden van enorm belang is.

Andere alternatieve ontsluitingen

Waarom is er niet gekozen voor een ontsluiting vanaf de Munsterjansdijk in een diagonale lijn (evenwijdig aan de bestaande perceelgrenzen) naar de geplande rotonde van variant B?

Reactie D66: Bij alle drie varianten is gekozen om de ontsluiting zoveel mogelijk over bestaande wegen te laten plaatsvinden en dus zo weinig mogelijk maagdelijke grond aan te snijden en nieuwe doorsnijdingen te maken.

Waarom wordt er bij Variant A niet nog meer gebruik gemaakt van de bestaande wegenstructuur en wordt het verkeer over de Oude Eibergseweg naar de Achterse Russchemorsdijk geleid? De aanwonenden daar wonen immers willens en wetens op een industrieterrein.

Reactie D66: De huidige variant A gaat maar een klein stukje over maagdelijke grond. Het is niet nodig de Oude Eibegseweg te gebruiken en daarmee de bewoners extra te belasten. Ook zouden in dat geval een groter aantal inwoners van de Achterste Russchemorsdijk met extra belasting te maken krijgen, terwijl dit niet nodig is.

Gevolgen voor Rietmolen

Alternatief A zorgt ervoor dat Rietmolen – na de aanleg van de N18 – opnieuw met een doorsnijding van de gemeenschap te maken krijgt van een deel van haar buitengebied.

Reactie D66: Variant A gaat in het buitengebied van Rietmolen volledig over de bestaande wegenstructuur en zorgt dus niet voor een nieuwe doorsnijding van het buitengebied. Ook is er geen sprake van een afsnijding, waar dit bij de N18 soms wel het geval is.

Inwoners van het buitengebied van Rietmolen aan de Haaksbergseweg komen bij variant A op een eiland te zitten. Eerst alleen overlast aan de voorkant, nu ook meer verkeer aan de achterzijde.

Reactie D66: Het aantal (vracht)wagens blijft hetzelfde. Het verkeer op de Haaksbergseweg passeert de woningen aan de voorzijde op korte afstand van de voorgevel. Het verkeer dat bij variant A via de Achterste Russchemorsdijk gaat,  passeert de woningen aan de Haaksbergseweg  op enkele honderden meters aan de achterzijde. Daar komt bij dat de oneven nummers aan Haaksbergseweg dit afslaande verkeer niet meer langs de voorgevel krijgen. Iedere variant leidt wat dat betreft tot meer spreiding van verkeersdruk.

Gevolgen voor verkeersveiligheid scholieren Onderwijsplein

Een nieuwe ontsluiting die leidt meer verkeer op de Parallelweg, dat is gevaarlijk voor de scholieren die over de Parallelweg naar het Onderwijsplein in Neede gaan.

Er is bij de realisatie van het Onderwijsplein – ook in de huidige situatie – een ontsluiting gekozen waarbij leerlingen niet op de Parallelweg hoeven te rijden om de school te bereiken.

Gevolgen voor verkeersstructuur andere delen van Neede

Een nieuwe ontsluiting zal aantrekkelijk kunnen zijn voor inwoners uit een ander deel van Neede (Hofmaat) om deze te gaan gebruiken als nieuwe route naar de N18. Hierdoor neemt de verkeersdruk toe op de Stationsweg en Parallelweg.

Reactie Verkeerskundige: Dat is verkeerskundig inderdaad het geval. We hebben we met een verkeersmodel voor de Stationsweg de inschatting gemaakt dat het in dat geval in 2030 (bij een uitverkochte Russchemors) gaat om  350 (9%) extra voertuigbewegingen op basis van variant A, 440 (11%) op basis van B en 990 (25%) op basis van C.

Reactie D66: Een toename op Stationsweg en Parallelweg betekent een afname andere routes zoals via de Nieuwstraat en Haaksbergseweg. De Stationsweg en Parallelweg lenen zich beter voor het verkeer dan de Nieuwstraat en Haaksbergseweg, waar veel meer huizen dichter op de straat staan. Een stukje spreiding is in dat kader voor de leefbaarheid eerder een voordeel dan een nadeel. Wij zijn geen voorstander van variant C, maar twijfelen overigens sterk aan deze uitkomst op basis van eerdere ervaringen.

Waarom afsluiting Oude Eibergseweg voor doorgaand verkeer bij variant C

Reactie D66: Wat ons betreft niet noodzakelijk en ook niet wenselijk.

Reactie Verkeerskundige: Wat ons betreft wel noodzakelijk. Bij een keuze voor variant C zien wij dit als de nieuwe ontsluiting, anders krijg je ook teveel aansluitingen op een korte afstand van elkaar.

Overigens is de verwachting dat bij Variant C, (met een afsluiting van de Oude Eibergseweg) een deel van het vrachtverkeer een route via Parallelweg , Stationsweg, Merelstraat en Borculoseweg naar Lochem, A1 zal verkiezen.

Vrijliggend fietspad

Waarom wordt er in de plannen rekening gehouden met een vrijliggend fietspad?

De bestaande fietsroute blijft immers gewoon bestaan en voor de aanwonenden kan een minder ingrijpende oplossing voor bereikbaarheid per fiets gevonden worden. Ook is de ruimtelijke ingreep  dan minder fors, voor aanwonenden. Het scheelt het bij variant A zelfs ruim een half miljoen euro in de kosten.

Reactie D66: Wij zijn het hiermee eens.

Reactie Verkeerskundige: Wij vinden dit noodzakelijk bij het aanleggen van een nieuwe weg zoals beoogd met het initiatief voorstel.

Kruising Parallelweg met Oude Eibergseweg en Haaksbergseweg met Oude Eibergseweg

Door verschillende sprekers wordt aangegeven dat – ongeacht de keuze voor welke variant dan ook – en ook in de tot nu toe bestaande plannen er extra aandacht moet zijn voor deze kruispunten.

Buurtbewoners bij de Oude Eibergseweg hebben hierover ook gesproken met de Provincie.

Reactie Verkeerskundige: Ons niet bekend waar het precies om gaat, wordt nader uitgezocht.