Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 april 2019

Bomenkap N319 Berkellandse beslissing

In de raadsvergadering van 16 april is er uitgebreid gesproken over de door de provincie Gelderland aangevraagde omgevingsvergunning voor de kap van bomen langs de N319.

De fractie van D66 is mede indiener van de motie opgesteld door GL en PVDA met als titel: Stop het kappen aan de N319.

Tijdens de vergadering werd door de VVD fractie gesteld dat het “beleid van de provincie is om een afweging te maken tussen verkeersveiligheid versus ecologie en landschap”

De gemeente Berkelland zou slechts een “afgeleide bijdrage” hebben in het verstrekken van een (kap)vergunning in het kader van de omgevingswet. (De omgevingswet bestaat nog niet, waarschijnlijk heeft de VVD hier de Wabo bedoeld).

D66 is van mening dat beleid iets anders is dan bevoegd gezag en wil graag weten hoe het college de eigen rol ziet en heeft daarover schriftelijke vragen gesteld.

In onze eigen bomenverordening waaraan wij de provinciale aanvraag moeten toetsen staat in artikel 3 lid 2 de volgende tekst:

De vergunning kan worden geweigerd indien het belang van verlening niet opweegt tegen één of meer van de volgende waarden van behoud van de

houtopstand:

  1. natuur- en milieuwaarden;
  2. landschappelijke waarden;
  3. cultuurhistorische waarden;
  4. waarden van stads- en dorpsschoon;
  5. waarden van recreatie en leefbaarheid.

Naar de mening van de D66 fractie kan de provincie Gelderland door eigen overwegingen (al dan niet vastgelegd in beleid) een afweging maken of het volgens haar noodzakelijk is om bomen te kappen en daarvoor een vergunning aan te vragen. Net zoals inwoners en bedrijven op grond van hun eigen afwegingen een vergunning kunnen aanvragen voor het kappen van bomen. Het is vervolgens echter aan het college van Berkelland als bevoegd gezag in het kader van haar eigen beleid en op grond van de Wabo om haar eigen afwegingen te maken. De gemeente Berkelland heeft een eigen bomenverordening en het college dient een eigenstandige inhoudelijke afweging te maken bij het toetsen van de aanvraag van de provincie. Het college kan tot een andere belangenafweging komen dan de provincie nu zij het bevoegd gezag is om te beslissen op de kapaanvraag.

Als het eigen oordeel leidt tot het niet verstrekken van de vergunning en de provincie mogelijk naar de rechter zou gaan kan de gemeente Berkelland een waardevolle bijdrage leveren in het ontstaan van jurisprudentie op dit gebied wat helderheid geeft bij komende  aanvragen rond N-wegen.