Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 juni 2020

Locatieonderzoek nieuwbouw Staringcollege – te veel open einden

“D66 ziet ook de noodzaak om een nieuw schoolgebouw voor het Staringcollege te bouwen. Maar in het voorliggend plan zijn nog te veel open eindjes. Die moeten op zeer korte termijn nog verduidelijkt worden door duidelijke kaders te stellen. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid”.

Er staan ons nog teveel vragen open en niet alleen financieel, we willen hierover nader van gedachten wisselen. Met name de financiële kant van de zaak vinden we nu teveel op de schouders van de gemeente rusten. Er zijn te veel open eindjes en veel wensen en verwachtingen van o.a. de deelnemende verengingen en organisaties waar het belangrijk is om hier vooraf meer afspraken over te maken.

Deze wellicht grootste investering in de geschiedenis van de gemeente Berkelland (- het gemeentehuis koste ter indicatie rond de € 12 miljoen) verdient een zorgvuldige eigen raadsbehandeling en niet slechts een alinea in de perspectiefnota.

Wij hebben in de commissievergadering daarom ook tevergeefs steun gevraagd om dit besluit verder uit te werken en het nemen van het besluit te verdagen naar oktober 2020. D66 vindt dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat.

In de raadscommissie van 25 juni hebben wij op onderstaande punten aandacht gevraagd voor verduidelijking.  Want met de grootste financiële investering in Berkelland ooit (€ 14,7 miljoen) had veel meer mee gedaan kunnen worden:

 • Zo had a. de Staring op de locatie Wichmanstraat kunnen bouwen en had ook meteen een gebiedsgerichte opgave van het waterzuiverings-gebied opgelost kunnen worden. Zo’n investering moet onderdeel zijn van een totale gebiedsvisie en geen ad hoc afweging. Denk ook aan de plannen van LEEF! Een gemiste kans.
 • De inbreng van € 450.000 door het Staringcollege zelf lijkt veel. Maar dat is het niet als je rekent met de toegezegde indexering van 2,5%, de post onvoorzien van 5% en de risico’s die de gemeente op zich gaat nemen door gezamenlijk het bouwtraject in te gaan. De contractvorm is nog niet bekend. Dit gaat de gemeente in deze constructie zelfs nog extra geld kosten t.o.v. de verplichtingen die we als gemeente hebben uit reguliere huisvestingsverordening.
 • Deze rol hebben we nooit in bouwprocessen en moeten we ook niet willen. Het Assink en de Max droegen overigens zonder voorbehoud gezamenlijk € 1miljoen bij op een totale investering van slechts ca € 9 miljoen EURO. Het gehele bouwtraject is een verantwoordelijkheid van het Staringcollege. Waarom neemt de gemeente die rol nadrukkelijk op zich?
 • Het inverdieneffect die het Staringcollege heeft op de exploitatielasten is niet meegenomen, terwijl een ieder weet dat een nieuw gebouw exploiteren en beheren goedkoper is dan 2 oude gebouwen. Zeker als er Energie Neutraal Gebouwd wordt. Het is niet ongebruikelijk dat de gemeente ook deels gecompenseerd wordt voor deze extra investeringen. Hier zijn geen afspraken over gemaakt.
 • De geldelijke bijdrage van het Staringcollege is mede voor het in stand houden van 4 vmbo-profielen, het college geeft aan dit belangrijk te vinden. Wij vinden ook belangrijk dat profielen voor Berkelland en in Berkelland behouden blijven. Maar dit kan wellicht naar de toekomst niet op elke plaats in Berkelland.
 • Er is een nu overlap in de profielen. In hoeverre versterken of beconcurreren de middelbare scholen elkaar? En hoe toekomstbestendig is daarmee het gepresenteerde totaalbeeld?  Wij lezen hier niets over terug en zien ook geen reacties van andere scholen op dit punt. We hebben om verduidelijking gevraagd.
 • Waarom laten we uitgangspunten voor versterken van de winkelkernfunctie los? De voorgestelde locatie versterkt niet het Borculose stadsgebeuren, de nieuwe locatie is juist verder van de winkelkern af.
 • Het argument voor de beoogde locatie Wildbaan is dat er door de open club gedachte nu b.v. ook tennislessen in het bewegingsprogramma ingepast kunnen worden. Dit kan nu natuurlijk ook al en ook de openclub gedachte is niet nieuw: Hiervoor hoef je niet fysiek met de school op het sportcomplex te zitten. Wij vinden de geschetste meerwaarde nog erg mager. Ook blijkt door een inspreker dat bij de nota niet de wensenlijst van de verenigingen en organisaties is toegevoegd. Terwijl er wel verwachtingen zijn van hen aanwezig zijn naar de gemeente. Het is belangrijk dat zij helderheid krijgen welke wensen wel  of niet door de gemeente ingevuld gaan worden.
 • Er had een heus participatief traject met alle inwoners van Borculo opgezet kunnen worden. Met een inventarisatie van de wensen en behoeften van alle inwoners. Er is nu vooral achter gesloten deuren met verenigingen gesproken. De afspraken liggen vast in brieven, maar het blijkt ook dat over de gevraagde toezeggingen (zoals b.v. de compensatie parkeergelegenheid door verlies van huidige parkeerplaats en de bereikbaarheid voor mensen met een beperking zoals in de brief van vv Reunie is gevraagd) geen duidelijkheid is. Ook het Timpke wenst een structurele oplossing voor de chlooropslag (€ 90.000, – investering).
 • De Jongerenraad heeft ingesproken in de commissievergadering. Daaruit blijkt dat er een advies aan de gemeenteraad is aangeboden. Echter na een gesprek met de portefeuillehouder is het advies door de Jongerenraad ingetrokken. Wat stond er in het advies en wat maakt het dat de Jongerenraad de stap zet om haar eigen advies in te trekken? Het is onduidelijk waarom de portefeuillehouder de raad van deze stap niet geïnformeerd.
 • En had er niet gestreefd moeten worden om hoe dan ook de Jongerenraad in haar kracht te zetten door hulp aan te bieden zodat bij deze nota haar (mogelijk vernieuwde) advies was toegevoegd? Als inspreker in de commissievergadering hebben zij duidelijk hun instemming maar ook hun aandachtspunten naar voren gebracht over o.a. de verkeersveiligheid, duurzaam bouwen, overdekte fietsenstalling en beplanting van bomen voor de schaduw.
 • We hebben geconcludeerd dat participatierol van de raad is geminimaliseerd. Naast de uitnodiging in oktober 2019 was er ineens een uitnodiging voor een digitale sessie enkele weken geleden. Waarin er zonder enige mogelijkheid tot enige voorbereiding vooraf – de plannen in vogelvlucht aan ons werden getoond. Gelukkig was er wel een overleg gepland met de fractievoorzitters voorafgaand aan deze sessie. Het is vast toeval dat slechts alleen de coalitie fractievoorzitters waren uitgenodigd.